تبلیغات
تردید! - مظلومیت و شجاعت دلیل بر حقانیت و درستی دیدگاهها و مواضع و عملکردها نیست

امروزه با توجه به افشاگری هایی که در بعضی از سایتهای اینترنتی مطرح شده است، قسمتی از برخوردهایی که با گروه هایی مثل سازمان مجاهدین خلق و سازمان فدائیان خلق و احیانا گروههای امثال آنها صورت گرفت، موجب شد سخنگویان بعضی از تشکل های اصلاح طلب در سالهای اخیر آن برخوردها را محکوم کردند و از اینکه در همان زمان، و در زمانی که مرحوم آیت الله منتظری به این برخوردها اعتراض می کرد و هزینۀ این اعتراض خود را هم پرداخت کرد، این برخوردها را محکوم نکردند، اظهار پشیمانی و ندامت کردند، این برخوردهای اشتباه که در زمان اوایل انقلاب اسلامی صورت گرفته است البته نادرست و محکوم است، اما بحث این است که آیا مظلومیت آنان در مواردی، دلیل بر این است که اعمال و افکار و اندیشه های آن گروه ها و تشکلها درست بوده است؟ و خود آنها خطایی در اعمال و مواضع خود مرتکب نشده اند؟ آیا این تشکلها دموکرات بودند؟        

باید بدانیم در جریان انقلاب بهمن پنجاه و هفت ایران، این گروه ها به دنبال جمع اسلحه بودند و وقتی پادگانها تسخیر می شدند، این گروه ها اسلحه ها را از پادگانها خارج و به مقرهای سازمانی و مسکونی خود می بردند، متشکل ترین این گروهها سازمان مجاهدین خلق بود این سازمان در تابستان سال 1360 وقتی از جانب دولت اعلام شد، اسلحۀ خود را تحویل دولت دهند، و در زمانی که ایران در حال جنگ با عراق بود، اعلام جنگ مسلحانه کرد و شخصیت هایی را که عالمان بزرگی بودند و نباید کشته می شدند را ترور کردند و در تدام فعالیت خود، حتی مردم کوچه و بازار را به صرف اینکه گمان می کردند با دولت همکاری می کنند می کشتند. بسیاری از تند روی ها و خشونت ها معلول و نتیجه اعمال همین گروهها است.

این گروه ها در اوایل انقلاب وجهه مردمی چندانی نداشتند و فعالیت آنها هم دموکراتیک نبود و با نفوذترین گروه آنها سازمان مجاهدین خلق بود که اکثر ترورها و انفجارها را همین سازمان انجام داد و حتی کسانی را که در درون سازمان آنها می خواست از آنان جدا شود هم می کشتند و دسترسی به اخبار و مطالعات اعضای آن کاملا انحصاری و درون سازمانی بود، این گروه در زمانی که در عراق مستقر بود، گذشته از اینکه با عراق در جنگ با ایران همکاری می کرد بلکه در بعد از جنگ ایران و عراق، زمانی که مردم عراق بر علیه حکومت صدام شورش کردند و نزدیک بود به پیروزی کامل برسند، با نفوذ در گروه های مردم مبارز آنها را قتل عام کردند و موجب شدند رژیم دیکتاتور عراق از سقوط نجات پیدا کند، در سالهای گذشته هم قسمت بزرگی از گرایش های اصلاح طلبانه را بعضی از همین گروهها خنثی کردند و هنوز هم قسمتی از نقدها و ساز ناامیدی زدنها در مقابل جنبش سبز از جانب همین گروهها و هوادانشان صورت می گیرد.

سیاستها و مواضع و عملکرد آنها دیکتاتورمآبانه است و فقط برای ایجاد و حمایت دیکتاتورها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، و هنوز هم نتوانسته اند، خود را با دموکراسی و دموکراسی خواهی هم جهت و هم آهنگ کنند، گذشته سوء و مجرمانۀ قسمتی از کادر و همکار فعلی هم موجب می شود که نتوانند جهت خود را تغییر دهند.          

بسیاری از این ضایعات را به دلیل جهل و ناآگاهی و بیخبری عمومی پرداخت کرده ایم، اختلافاتمان و اختلاف گروه ها و تشکلهای اصلاح طلب، هم معلول ناآگاهی و بیخبری عمومی مردم ما بوده است هنوز هم بیشتر ما بیخبریم و مشکلات زیادی از ما از بی خبری ما است در سالهای گذشته وقتی تشکلی اصلاح طلب بر علیه تشکل اصلاح طلب دیگر نقدی مطرح می کرد و در حالی که از مظلومیت آن دفاع نمی کرد موجب برخورد شدیدتر مخالفان حاکم با آنها می شد و از ابراز این اختلاف مخالفان آنها کمال استفاده را می کردند. البته کسانی هم هستند که با تمام سعی خود می کوشند مردم را بیخبر نگه دارند و به خطا احساس می کنند منافعشان در بیخبری مردم است ناآگاهی و بیخبری مردم به نفع هیچ کس نیست و نبوده و نخواهد بود.

البته در همۀ این موارد لازم است مطالعه به صورت تفصیل و ریز باشد همۀ اعضای سازمان مجاهدین خلق در خطاهای آنان شریک نیستند، مجاهدین خلق اولیه سالمتر بودند و بعدها هم که انحراف در آن ایجاد شد مخالفت هایی در درون آن سازمان و حتی انشعاباتی هم صورت گرفت و البته در مواردی هزینه های خونینی را هم موجب شد آقای مهندس لطف الله میثمی از اعضای با سابقۀ منشعب شدۀ سازمان مجاهدین خلق است که در گذشته هم با تند رویها چه در داخل سازمان و چه در بیرون آن، مخالف بوده اند، خاطرات ایشان که دو جلد است و نیز بحثهایی که در مجلۀ پربار دوماه نامۀ خود به نام چشم انداز ایران که هنوز هم منتشر می شود و ادامۀ نشریۀ راه مجاهد شعبۀ ایشان می باشد، بحث هایی را در سالهای اخیر در مورد وقایع دهۀ شصت مطرح کرد که مربوط به سازمان مجاهدین خلق می باشد و منبع خوبی برای مطالعه در این مورد است.   

و السلام